Amsterdam

Deze pagina geeft aanvullende informatie over de benadering en behandelwijze van Psychologisch Centrum aan het IJ.

De psychologische praktijk is een algemene praktijk voor psychologische hulp en coaching, gespecialiseerd in behandeling van stress, burnout en overspannenheid; omgang met veranderingsprocessen, loopbaanvraagstukken, organisatorische ontwikkelingen.

De praktijk biedt psychologische begeleiding bij ingrijpende psychische en sociale veranderingsprocessen en bij dieperliggende persoonlijke problemen. Dergelijke problemen hebben soms al een lange voorgeschiedenis of ze zijn veroorzaakt door bijzonder negatieve ervaringen.
Ze veroorzaken bijvoorbeeld allerlei angsten, depressies, opgekropte woede, uitputting of een algeheel gevoel van zinloosheid.

beschilderde eieren 3

Ook biedt de praktijk psychologische begeleiding bij problemen op het gebied van relaties of vriendschappen, werk of studie, opvoeding van kinderen of bij lichamelijke klachten, die waarschijnlijk door spanningen veroorzaakt worden.

Het gaat in veel gevallen niet alleen om de verwerking en de hantering van problemen, maar ook om het zoeken naar zingeving en een nieuwe richting in het leven.
De specialisaties van de praktijk bevinden zich op het terrein van spanningsklachten, stressziekten (overspannenheid, burnout) en zingevingsvraagstukken.

Verder is Psychologisch Centrum aan het IJ gespecialiseerd in begeleiding en advisering van ondernemers en managers bij bedrijfsontwikkeling en -innovatie, in omstandigheden waarin er op zakelijk en op persoonlijk gebied diverse veranderingen noodzakelijk zijn geworden.

Ingrijpende veranderingsprocessen in het leven kunnen nogal wat spanningen en vragen oproepen. Het kan een voordeel zijn om individuele coaching te krijgen in turbulente levensfasen of in een situatie waarin er belangrijke nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden, bijvoorbeeld als er veranderingen in je loopbaan optreden. Psychologisch Centrum biedt een dergelijke coaching.

Ook coaching van kleinere groepen (relaties, werkteams) behoort tot de mogelijkheden.

Consultancy-trajecten voor organisaties / bedrijven worden opgebouwd in onderling overleg en er is geen tevoren vaststaande structuur. Bel of mail als je hier nadere informatie over wilt.

Meer informatie vind je op de webpagina specialisaties.


Achtergrond en behandelwijze

De gesprekken zijn gericht op het zoeken naar inzicht in de aard van de problemen, verwerking van problemen en zoeken naar manieren om hier in het dagelijks leven en in de toekomst mee om te gaan. Het ontdekken van je innerlijke waarden en je eigen probleemoplossende vermogens is belangrijk hierbij.

beschilderde eieren 4De therapie is een gesprekstherapie. We maken soms ook gebruik van diverse creatieve middelen.

We besteden in sommige gevallen aandacht aan bijvoorbeeld dromen en verhalen, en we werken eventueel ook met tekeningen, korte toneelspelletjes of muziek als expressievormen.

De behandeling heeft eveneens een heel concrete kant. Wellicht merk je dat het nodig is om je leven op bepaalde punten te veranderen. We zullen dan manieren zoeken waarop je dat in praktijk kunt brengen.

Psychologisch Centrum aan het IJ beschikt over diverse instrumenten en hulpmiddelen op deze terreinen. We besluiten in onderling overleg welke daarvan we zullen benutten.

In de psychologische gesprekken ligt een vrij sterk accent op het zoeken naar  nieuwe richtingen in het leven en een betere toekomst. Zie ook de pagina Achtergrond en benaderingswijze.

De coaching is met name gebaseerd op inzichten uit de arbeids- en organisatiepsychologie en verder op meer specifieke inzichten op het gebied van management. Zie hiervoor ook de webpagina specialisaties.

Alle behandelingen en coachingstrajecten zijn maatwerk, toegesneden op jouw specifieke situatie.

Tijdsduur en gang van zaken 

De duur van de therapie kan heel verschillend zijn, afhankelijk van de situatie. Vaak is het voldoende om enkele maanden tot een half jaar therapie te volgen. In enkele gevallen hebben mensen genoeg aan een paar gesprekken. In andere gevallen kan een therapie jaren duren.

Daarnaast is de duur van de therapie ook afhankelijk van de doelen die je ermee wilt bereiken. Als je een aantal dingen op een diepgaander, fundamenteler niveau uit wilt zoeken heb je meer tijd nodig. Het kan sneller gaan als het je alleen te doen is om een praktische oplossing die het leven weer redelijk draaglijk en hanteerbaar maakt.
Het is uiteraard aan de client om te besluiten wanneer het genoeg is, maar de therapeut zal wel adviseren op dit punt.

Een coachingstraject duurt gewoonlijk enkele maanden. De doelstelling van zo’n traject formuleren we in onderling overleg. De benadering is gewoonlijk wat meer op de concrete praktijk van het dagelijks leven gericht. Dieperliggende problematiek wordt niet of nauwelijks behandeld in deze trajecten.

Kies voor psychologische hulp bij wat complexere problemen. De psycholoog is bij uitstek de specialist op dat terrein.

Uitgesloten van behandeling bij Psychologisch Centrum aan het IJ zijn personen met (zeer) zware psychische problematiek, ook als stressklachten of werkgerelateerde klachten bij aanmelding centraal staan. Je kunt doorverwezen worden naar andere organisaties door Psychologisch Centrum aan het IJ.

beschilderde eieren 5

Gewoonlijk vinden gesprekken eenmaal per week gedurende 45 minuten plaats (officieel betreft het 60 minuten, met inbegrip van 15 minuten administratie en voorbereidingstijd). Er zijn uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld dubbele consults, gesprekken twee of drie maal per week of gesprekken tweewekelijks. Dat is afhankelijk van individuele omstandigheden.
Soms is er ‘huiswerk’ om tussen de afspraken door uit te voeren.

In het eerste gesprek brengen we de problemen en de algemene levenssituatie in kaart. We stellen voorlopige werkdoelen vast. In de daaropvolgende gesprekken gaan we verder op de problemen in.

Nadere informatie

kleine haven aan het IJ, naast psychologische praktijk

Psychologisch Centrum aan het IJ
t.a.v. drs. C. H. Vredeveld
Oostelijke Handelskade 1101
1019 DN Amsterdam

Tel: 020-4197456

Web: www.psychologischcentrum.com
Email: info@psychologischcentrum.com